WE212E

灯丝加热 

Uf………………14V 
If…………… 6A


静态参数 
Ua……………………1500V 
-Ug………………… 57V 
Ia……………………170mA 
……………          16
Ri ……………       1900Ω
S     ……………        8.5mA/V

极限值

最大阳极电压  ……………  3000V
最大阳极电流  …………… 350mA
最大阳极耗散功率 ……………140W
最大栅极电流  …………… 75mA
频率4.5兆周下的阳极电压 ……………1000V

极间电容 

栅极-阳极电容……………18.8PF 
栅极-灯丝电容……………14.9PF 
阳极-灯丝电容……………8.6PF

A类音频放大
阳极电压                     1500V         1250V
栅极电压                      -57V          -40V
阳极电流                     170mA         200mA
阳极耗散功率                  140W         140W
负载阻抗                     5000Ω         3000Ω
非失真输出                    35W            30W

栅偏压调制
阳极电压                       3000V
栅极电压                       -260V
阳极耗散功率                   100W
负载阻抗                       8000Ω
峰值功率输出                   120W

B类音频放大和调制器平衡2管电路
阳极电压                     2000V        1500V
栅极电压                     -105V        -75V
单管阳极电流
无驱动                    40mA         50mA
最大驱动                  300mA        300mA
阳极耗散功率                  135W         135W
两管阳极到阳极阻抗            8000Ω 5900Ω
推荐使用功率                 50W         50W

B类音频放大
阳极电压                      2000V        1500V
阳极电流                      300mA        300mA
阳极耗散功率                   140W         140W
栅偏压                        -120V          -90V
100%调制下功率              200W          150W

C类音频振荡或功率放大----非调制
阳极电压                      2000V         1500V
阳极电流                      300mA        300mA
栅偏压                   -185—-250V  -150—-200V
标称功率输出                   400W        300W

C类音频放大------阳极调制
阳极电压                       1500V        1000V
阳极电流                       300mA        300mA
栅偏压                          -200V        -125V
最大栅流                        75mA         75mA
100%调制下的标称功率            300W         200W