300B-TII

TII 系列:定位于全面超越,不仅超越市面上一直在模仿的同类产品,更要完成对自我的超越。300B-TII

        系直热式阴极中功率三极管,
用于A1类放大。在音频放大器中适应用于
输出功率要求在10W场合。灯丝加热 

Uf(DC)………………5V 
If(DC) …………… 1.2A


静态参数 
Ua……………………300V 
-Ug………………… 60V 
Ia……………………60mA 
Gm……………………5.5mA/V 
ri……………………0.7 KΩ 
u ……………………3.85 
Pout…………………6.6W


极限额定值 
阳极电压……………480V 
阳极耗散功率………40W 

阴极电流 

自偏压………………100 mA 
固定偏压……………70 mA

极间电容 

输入电容……………9PF 
输出电容……………4.3PF 
跨路电容……………15PF 


典型工作參数 
音频放大器 
A1类放大: 
Ua -Ug Ia RL Pout 2nd 
V V mA Ω W db 
200 42 30 2000 3 20 
200 39 40 2500 2.6 26 
250 55 30 2000 4.9 18 
250 52 40 3000 4.0 26 
250 50 50 2500 4.4 26 
250 48 60 2000 4.7 26 
250 48 60 2700 4.1 30 
250 45 80 1500 5.0 26 
300 65 40 2500 6.7 20 
300 63 50 2000 7.2 21 
300 63 50 3000 6.1 26 
300 61 60 2400 6.6 26 
300 58 80 1700 7.5 26 
350 76 50 3600 7.8 26 
350 74 60 2000 10.2 21 
350 74 60 3000 8.3 26 
350 74 60 4000 7.0 30 
350 71 80 2200 9.6 26 
400 91 40 5000 8.4 26 
400 89 50 1000 11.5 21 
400 89 50 4000 9.4 25 
400 87 60 3500 10.5 26 
400 84 80 2500 12.5 25 
450 104 40 6000 9.5 26 
450 102 50 5000 10.7