274B-TII

玻璃外壳八脚直热式全波整流管,与5U4G、5Z3P相似,可以互换使用。

灯丝加热 

Uf………………5V 
If…………… 2A

极限额定值 
阳极反向电压峰值……………1550V 
阳极电流峰值        ………750mA 
推荐工作状态

阳极供给电压             2×500V

每臂阻抗                  75Ω

负载阻抗                 2000Ω

滤波电容                  4μF

整流电流                  ≧220mA