5U4G

5U4G是玻璃外壳八脚直热式全波整流管,与274B、5Z3P相似,可以互换使用。

 

 


灯丝加热 
Uf………………5V
If…………… 3A

极限额定值
阳极反向电压峰值……………1550V
阳极电流峰值        ………675mA 
推荐工作状态
阳极供给电压             2×500V
每臂阻抗                  75Ω
负载阻抗                 2000Ω
滤波电容                  4μF
整流电流                  ≧230mA